Άδειες Ταχύπλοων

Αυτοί που χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη:

α) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που δε γνωρίζουν κολύμβηση ατόμων που βρίσκονται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.

β) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου.

γ) απαγορεύουν στους επιβαίνοντες να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται πάνω στην κουπαστή του σκάφους.

δ) χειρίζονται το σκάφος με μεγάλη προσοχή και αποφεύγουν τους επικίνδυνους ελιγμούς.

ε) φέρουν επί του σκάφους τις άδειες εκτέλεσης πλόων και ικανότητας χειριστή που πρέπει να επιδεικνύουν σε κάθε ζήτηση των Λιμενικών οργάνων.

Συμμετοχή στις εξετάσεις ταχύπλοου σκάφους

Κατά τη διάρκεια των χειρισμών θα επιβαίνει απαραίτητα επί του σκάφους ως υπεύθυνος χειριστής κάτοχος αδείας χειριστή, τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Από τις πιό πάνω εξετάσεις εξαιρούνται οι:

α) κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής ή ασυρμάτου Ε. Ν.

β) κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη Ε.Ν.

γ) κυβερνήτες Θ/Γ σκαφών του Π.Δ. 264/77

δ) κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητος για εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού γέφυρας-μηχανής του Π.Δ. 435/78

ε) κάτοχοι πτυχίου Ναυκλήρου ή άδειας Ναύτη Ε.Ν.

στ) ναυτικοί που έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μηχανής ή Οικονομικού Αξ/κού ή Ηλεκτρολόγου πάνω από πέντε (5) έτη

ζ) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι μάχιμοι ή τεχνικοί Αξ/κοί Π.Ν. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

η) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Π.Ν. ειδικότητας αρμενιστή και από αυτούς προερχόμενοι Αξιωματικοί Π. Ν. που υπηρετούν ή υπηρέτησαν σαν κυβερνήτες σε πλοία ή πλοιάρια Π.Ν. που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας τους.

θ) Αξιωματικοί ή Ανθ/στές ή Υπαξ/κοί ή Λιμενοφύλακες, σε ενέργεια ή αποστρατεία, που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως κυβερνήτες σε περιπολικά πλοία Λ.Σ. ολικού μήκους άνω των έξι (6) μέτρων, που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 • Στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, η άδεια χειριστή χορηγείται με την υποβολή σχετικής αίτησης με επικυρωμένες φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το λόγο εξαίρεσης και παραδίδεται από τη Λιμενική Αρχή, με απόδειξη, σημείωμα στο οποίο μνημονεύονται τα στοιχεία του παρόντος Γενικού Κανονισμού (τίτλος, εν ενεργεία ναυτικοί, Φ.Ε.Κ. κλπ). Η υγεία και καταλληλότητα των προσώπων αυτών, πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν. και Λ.Σ., αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
 • Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, με τους όρους και προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι Έλληνες. Η εξέταση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Αντίστοιχες άδειες, που κατέχουν αλλοδαποί, γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από Κρατική Αρχή της χώρας τους. Ομοίως γίνονται αποδεκτές αντίστοιχες άδειες που έχουν αποκτηθεί από Έλληνες ή αλλοδαπούς, σε χώρα μέλος της Ε.Ε ή της Ε. Ζ. Ε Σ. (πλην Ελβετίας) εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής.
 • Οι αποτυχόντες στη γραπτή, δε συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση για επανεξέταση αν δεν παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της αποτυχίας τους στη γραπτή ή στην πρακτική εξέταση ανάλογα.
 • Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και για τους υποψήφιους για απόκτηση άδειας χειριστή θαλάσσιου μοτοποδήλατου για την πρακτική εξέταση των οποίων αντί ταχύπλοου σκάφους χρησιμοποιείται θαλάσσιο μοτοποδήλατο.
 • Οι άδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών ή θαλάσσιων μοτοποδήλατων ισχύουν μέχρι οι κάτοχοι τους να συμπληρώσουν το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας τους. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής οι άδειες για να ισχύουν πρέπει να έχουν ανανεωθεί μετά από προσκόμιση βεβαίωσης για την υγεία και καταλληλότητα του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η ανανέωση γίνεται περιοδικά κάθε τρία (3) χρόνια κατά τα ανωτέρω. Επίσης περιοδική ανανέωση των αδειών γίνεται για όσους χειριστές κρίνεται αυτό αναγκαίο από ιατρικής πλευράς, λαμβανόμενων υπόψη των σχετικών παρατηρήσεων (ή ενδείξεων) του πιστοποιητικού υγείας. Η χορηγηθείσα άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει εαν μεταβληθούν οι όροι ή εκλείψουν οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιουλίου του έτους 2000.

Δικαιολογητικά

 1. Τρεις (3) φωτογραφίες διαβατηρίου
 2. Μία (1) φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης επικυρωμένη
 3. Μία (1) φωτοτυπία Ταυτότητας (αστυνομικής) επικυρωμένη
 4. Μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση από Λιμενική Αρχή
 5. Δυο (2) παράβολα των 3€ (συνολικά 6€) και μετά ορίζεται η ημερομηνία εξέτασης στο Λ/Χ Γλυφάδας
 • Βιβλίο Ύλης 17,64€
 • Δυο κατηγορίες :
  α) με εξετάσεις + 50€
  β) χωρίς εξετάσεις + 50€

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Copy link
Powered by Social Snap