Σπογγαλιεία

Η άσκηση της σπογγαλιείας διέπεται από τις διατάξεις του Αλιευτικού κώδικα. Ν.Δ. 420/70 (Α?/27). Ασκείται από επαγγελματίες αλιείς – δύτες που είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια και διενεργείται από πλοίο το οποίο είναι εφοδιασμένο με μηχανικό σύστημα παροχής αέρα που επιτρέπουν την κανονική λειτουργία της αναπνοής των δυτών κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Η Λιμενική Αρχή, κατόπιν σύμφωνης γνωμάτευσης της επιτροπής επιθεωρήσεως που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εκδίδει και εφοδιάζει με άδεια τα σπογγαλιευτικά πλοία. Στην άδεια αναφέρονται η περιοχή και το είδος της σπογγαλιείας, ο αριθμός και η ειδικότητα καθενός που επιβαίνει στο σκάφος. Η χρονική διάρκεια της άδειας είναι μόνο για μία σπογγαλιευτική περίοδο θερινή ή χειμερινή και αναλόγως των τοπικών περιορισμών και δε ξεπερνά τους δώδεκα μήνες.

Απαγορεύεται η αλιεία και εμπορία χονδρού σπόγγου διαμέτρου μικρότερης των δέκα εκατοστών, όπως και η αλιεία και εμπορία λεπτού σπόγγου, διαμέτρου μικρότερης των πέντε εκατοστών. Η διάμετρος μετριέται πάντα σε βρεγμένους σπόγγους.

 

Πηγη: http://www.yen.gr

Copy link
Powered by Social Snap