Έως τις 26 Ιανουαρίου, οι επαγγελματίες αλιείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για οικονομική ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis). Ο στόχος είναι η κατάργηση/διαγραφή του αλιευτικού εργαλείου “γρίπος που σύρεται από σκάφος βιντζότρατας (SB)”.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο “γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)” στην άδειά τους, με ύψος ενίσχυσης έως 25.000 ευρώ ανά σκάφος. Συνολικό ποσό ενίσχυσης: 3.050.000 ευρώ.

Οι αιτούντες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥπΑΑΤ μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας της Περιφέρειας. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει αντίγραφο της αλιευτικής άδειας με τον καταργημένο “γρίπο” και τη σχετική απόφαση κατάργησης/διαγραφής.

Με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου, υπάρχουν 122 σκάφη που φέρουν τον εν λόγω “γρίπο” στον ελληνικό αλιευτικό στόλο.

Ενημερωθείτε σχετικά με τις λεπτομέρειες της πρόσκλησης και υποβάλετε έγκαιρα την αίτησή σας για να επωφεληθείτε από την οικονομική ενίσχυση.