idatokaliergies Μία από τις λίγες προσκλήσεις που είναι «ανοικτές» για υποβολή προτάσεων αυτήν την εποχή είναι η 3η Πρόσκληση του Μέτρου 2.1 του Ε.Π. Αλιεία 2007-13, το οποίο αφορά σε επενδύσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται στη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε 8.200.000 ευρώ και ενισχύει τις παρακάτω δράσεις:
Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.
Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.
Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφερθεί στις επιλέξιμες ενέργειες ανά δράση. Σήμερα, θα δούμε αναλυτικά ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, και θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία του Μέτρου ως προς τα όρια προϋπολογισμού, τα ποσοστά ενίσχυσης και τις ημερομηνίες.

Επιλέξιμες δαπάνες
Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, που υπάγονται στη συγκεκριμένη πρόσκληση, θεωρούνται επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:
i. Αγορά οικοπέδου ανάλογη (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση) για την ίδρυση χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, Ιχθυογεννητικού Σταθμού και χερσαίας υποστηρικτικής εγκατάστασης πλωτής μονάδας (έως 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης πλην τεχνικών και απρόβλεπτων).
ii. Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών – εγκαταστάσεων είναι επιλέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου (έως 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης πλην τεχνικών και απρόβλεπτων).
iii. Η αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση), επί των οποίων έχουν οικοδομηθεί, είναι επιλέξιμη για την ίδρυση χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, Ιχθυογεννητικού Σταθμού και χερσαίας υποστηρικτικής εγκατάστασης πλωτής μονάδας, εφόσον η αγορά του ακινήτου συνδέεται άμεσα με τους στόχους επενδυτικού σχεδίου και με τις εξής προϋποθέσεις:
– Η τιμή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την εμπορική του αξία, ή την αντικειμενική του αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.
– Το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούμενα δέκα (10) έτη αντικείμενο Εθνικής ή Κοινοτικής επιχορήγησης.
– Το ακίνητο οφείλει να χρησιμοποιείται για τον σκοπό και την περίοδο που περιγράφεται στην απόφαση Ενταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης.
– Το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται για κατοικία.
iv. Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.
v. Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων). Στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου δε συνυπολογίζονται εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά έργα κ.λπ.).
vi. Εργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντος χώρου). Είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.000 ευρώ και σε κάθε περίπτωση αυτή δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).
vii. Λιμενικά έργα μικρής κλίμακας για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση του προσωπικού στα πλωτά μέσα μεταφοράς καθώς και τη μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων (έως 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης πλην τεχνικών και απρόβλεπτων).
viii. Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων.
ix. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
x. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των αγκυροβολίων).
xi. Εγκαταστάσεις και παραγωγικός εξοπλισμός χερσαίων μονάδων και Ιχθυογεννητικών Σταθμών.
xii. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού.
xiii. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
xiv. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων.
xv. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας.
xvi. Αγορά μεταφορικών μέσων, πλωτών και χερσαίων για:
– Την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά ζώων και νωπών προϊόντων με σκοπό την εκτροφή ή/και την εμπορία.
– Τη μεταφορά αναγκαίων εφοδίων και πρώτων υλών τόσο στις χερσαίες όσο και στις πλωτές εγκαταστάσεις παραγωγής.
– Την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της μονάδας, παραδείγματος χάριν σε απομακρυσμένες περιοχές ή λόγω έλλειψης άλλου τρόπου πρόσβασης.
xvii. Εκσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων ή πλωτών μέσων μεταφοράς.
xviii. Βελτίωση – προστασία και διαχείριση φυσικών ιχθυοτροφείων (λιμνοθαλασσών και άλλων υδάτινων σχηματισμών). Κατασκευή τάφρων διαχείμασης, αναχωμάτων, έργων διαμόρφωσης πυθμένα, ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων κ.λπ. σε φυσικά ιχθυοτροφεία.
xix. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
xx. Εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από άγριους θηρευτές.
xxi. Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.
xxii. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επιχείρησης.
xxiii. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη διά βίου μάθηση των απασχολουμένων (έως 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης πλην τεχνικών και απρόβλεπτων).
xxiv. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ενσιρωμάτων που απαιτούνται για την παραγωγή ιχθυοτροφών με σκοπό την αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας τους.
xxv. Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα -με σαφή διάκριση μεταξύ τους- σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων διακριτών της Πράξης.
Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για ασφάλιση του εξοπλισμού, αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ., ενώ με τον όρο απρόβλεπτα έξοδα εννοούνται οι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες ή εξοπλισμό κ.λπ., που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση, αλλά προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου, και κρίνονται άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υλοποίησής του.
Προϋπολογισμός
Το Μέτρο 2.1. «Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛ 2007-2013 εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης (από 20% έως και 60%) και όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού (από 20.000 ευρώ έως και 2.000.000 ευρώ) ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και την περιοχή του τόπου υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα εγκριθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 18.09.2015.

Προτάσεις υποβάλλονται συνεχώς μέχρι την 29η Μαΐου 2015.
11/05/2015
Πηγή: www.kathimerini.gr