Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει νέα ήθη και έθιμα στο ψάρεμα, με στόχο την πρόληψη της υπεραλίευσης.
Οι ερασιτέχνες αλιείς πρέπει πλέον να εγγράφονται σε ηλεκτρονικό σύστημα και να καταγράφουν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που επιβάλλονται εντός των ευρωπαϊκών χωρικών υδάτων.
Αυτό το μέτρο αποτελεί μέρος της πολιτικής συμφωνίας ανάμεσα στο Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωβουλή και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Η υπεραλίευση αναγνωρίζεται από τη σουηδική προεδρία, η οποία εκπροσώπησε τα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους ευρωβουλευτές, ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον και τους βιοτικούς πόρους των παράκτιων κοινοτήτων της ΕΕ.

Η συμφωνία ανανεώνει το 70% των κανόνων ελέγχου των αλιευτικών σκαφών, με στόχο την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης αλιείας στην Ε.Ε.

Οι συμφωνηθείσες αλλαγές περιλαμβάνουν τα εξής:

– Συστήματα παρακολούθησης σκαφών (VMS): Όλα τα αλιευτικά σκάφη θα υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συστήματα παρακολούθησης (VMS) για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Η υποχρέωση αυτή θα ισχύσει από το 2029 και για ορισμένα μικρότερα σκάφη.
– Ερασιτεχνική αλιεία: Οι ερασιτέχνες αλιείς που ασχολούνται με το ψάρεμα συγκεκριμένων ειδών θα πρέπει να εγγραφούν σε καταλόγους και να καταγράφουν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.
– Υποχρέωση εκφόρτωσης: Θα χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά εργαλεία παρακολούθησης εξ αποστάσεως για να διασφαλίζεται ότι τα ανεπιθύμητα αλιεύματα αποβάλλονται στην ξηρά.
– Αναθεώρηση του συστήματος επιβολής κυρώσεων: Θα καθοριστούν ελάχιστα κοινά επίπεδα διοικητικών οικονομικών κυρώσεων για σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, παρέχοντας μια εναλλακτική λύση στις ποινικές κυρώσεις. Ταυτόχρονα, θα συμφωνηθεί ένας κατάλογος κοινών κριτηρίων για τις σοβαρές παραβάσεις που θα καταχωρίζονται.

– Βελτιωμένη ιχνηλασιμότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού: Θα γίνει πιο αποτελεσματική η ιχνηλασιμότητα των νωπών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων προϊόντων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας περιόδου μετάβασης που θα διαρκέσει πέντε χρόνια, μετά από μελέτη που θα διεξαχθεί από την Επιτροπή.

Επιπλέον, θα εφαρμοστούν νέοι κανόνες για το περιθώριο ανοχής ή σφάλματος κατά την αξιολόγηση των αλιευμάτων, με στόχο την αποφυγή ανακρίβειας στις αναφορές, ενώ θα ενισχυθεί η συλλογή δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία.

Τέλος, ορισμένα μεγαλύτερα σκάφη θα είναι εξοπλισμένα με μια συσκευή που θα μετρά την ισχύ των μηχανών τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η αλιευτική τους ικανότητα παραμένει εντός των ορίων.

Το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα για τους νέους κανόνες:

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ μετά από διάστημα δύο έως τέσσερα ετη από την έγκρισή τους, προσφέροντας αρκετό χρόνο προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις.

Για τα εισαγόμενα προϊόντα θα εφαρμοστεί ένα ψηφιακό σύστημα πιστοποίησης αλιευμάτων με σκοπό την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Αυτή η προσέγγιση θα βελτιώσει την ικανότητα των αρχών να ανιχνεύουν προϊόντα που προέρχονται από παράνομη αλιεία.