Το Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027 (ΠΑΛΥΘ) θα χρηματοδοτηθεί με 520 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ).

Ο στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το πρόγραμμα προσφέρει στους επαγγελματίες του κλάδου διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως:

 • Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου
 • Επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων
 • Βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων
 • Στήριξη του τομέα της παραδοσιακής αλιείας
 • Προώθηση των δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας
 • Προώθηση της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας
 • Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών

Η κατανομή των κονδυλίων του προγράμματος είναι η εξής:

 • 57% για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινων βιολογικών πόρων
 • 25% για την προώθηση των δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • 14% για την προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας
 • 2% για την ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών

Οι πρώτες προσκλήσεις για ένταξη επενδύσεων στο πλαίσιο του ΠΑΛΥΘ αναμένεται να εκδοθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Συμπερασματικά, το ΠΑΛΥΘ αποτελεί ένα σημαντικό πρόγραμμα που θα συμβάλει στην ενίσχυση του κλάδου της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει το πρόγραμμα θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες του κλάδου να αναπτυχθούν περαιτέρω και να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων.