Επαγγελματίες ψαράδες που θα αποσύρουν ψαροκάικα και μηχανότρατες από την ενεργό δράση θα χρηματοδοτηθούν με 16,9 εκατ ευρώ.

Μέχρι τις 19 Μαΐου «τρέχει» πρόγραμμα που χρηματοδοτεί τη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (με τον τρόπο της διάλυσής τους). Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν χρηματοδότηση έχουν όσοι είναι κάτοχοι επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν στην άδειά τους το εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» (OTB), (μηχανότρατα), ανεξαρτήτως του εάν αυτό εμφανίζεται ως κύριο ή δευτερεύον εργαλείο, ηλικίας άνω των δέκα ετών.

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται υπολογίζονται βάσει της ηλικίας του σκάφους και της χωρητικότητάς του σε GT (κόροι)

Συγκεκριμένα από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1 του Ε.Π. Αλιεία 2007-13, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση της μόνιμης παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 16,9 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

• Περιοχές Εκτός Στόχου Σύγκλισης (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου) 3,5 εκατ. ευρώ.

• Περιοχές Στόχου Σύγκλισης (Λοιπές Περιφέρειες, εκτός Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου) 13,4 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η δημόσια δαπάνη αφορά μόνο το Εθνικό Σχέδιο Παροπλισμού (ΕΣΠ) επαγγελματικών σκαφών που διαθέτουν στην άδειά τους το εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» (ΟΤΒ), (μηχανότρατα), ανεξαρτήτως του εάν αυτό εμφανίζεται ως κύριο ή δευτερεύον εργαλείο.

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται για τη μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με τον τρόπο της διάλυσης του αλιευτικού σκάφους, υπολογίζονται βάσει της ηλικίας του σκάφους (ακέραιο χρονικό διάστημα από το έτος έναρξης πλόων) και της χωρητικότητας του σκάφους σε GT και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα εξής ποσά:

Κατηγορία του σκάφους ανά κλάση χωρητικότητας:

• 0<10: μέγιστη ενίσχυση 11.000 ευρώ / GT (κόροι) + 2.000 ευρώ

• 10<25: 5.000 ευρώ / GT (κόροι) + 62.000 ευρώ

• 25<100: 4.200 ευρώ / GT (κόροι) + 82.000 ευρώ

• 100<300: 2.700 ευρώ / GT (κόροι) + 232.000 ευρώ

• 300<500: 2.000 ευρώ / GT (κόροι) + 382.000 ευρώ

• 500 και άνω: 1.200 ευρώ / GT (κόροι) + 882.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι για σκάφη ηλικίας από 10 έως και 15 ετών ισχύουν οι παραπάνω κλίμακες.

Για σκάφη ηλικίας από 16 έως και 29 ετών ισχύουν οι παραπάνω κλίμακες μειωμένες κατά 1,5% ανά έτος άνω των 15 ετών.

Για σκάφη ηλικίας άνω των 30 ετών ισχύουν οι παραπάνω κλίμακες μειωμένες κατά 22,5%.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

• Το σκάφος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ετών και να έχει παρέλθει: α) η ημερομηνία δέσμευσής του, σε περίπτωση οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 – «Ναυπήγηση νέων σκαφών σε αντικατάσταση παλιών», του ΕΠΑΛ 2000-2006 και β) η δεσμευτική περίοδος από προηγούμενη οικονομική ενίσχυση για εκσυγχρονισμό του.

• Το σκάφος να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο και τα στοιχεία του (ειδικά η χωρητικότητα σε GT) να είναι σωστά καταγεγραμμένα και να συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται επί των ναυτιλιακών εγγράφων του.

• Το σκάφος να είναι σε ενεργό αλιευτική δραστηριότητα κατά την τελευταία διετία, δηλαδή η άδειά του να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη όσο και κατά την ημερομηνία διάλυσης.

• Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι πλοιοκτήτες τουλάχιστον ενός έτους των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (μηχανότρατες), ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη.

Εφη Καραγεώργου

Πηγή: http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23355&subid=2&pubid=64181622