Εκδόθηκε σήμερα ΦΕΚ 157/Α/24-8-2022 στο οποίο προκηρύσσονται  θέσεις προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω ΦΕΚ, το σύνολο των θέσεων προσωπικού είναι τριάντα οκτώ (38) και κατανέμονται ως εξής:

α) Τριάντα τέσσερις (34) θέσεις του μόνιμου προσωπικού που κατανέμονται, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως ακολούθως:

•Ο Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις.

•Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει συνολικά έξι (6) θέσεις, εκ των οποίων τρεις (3) θέσεις ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, μία (1) θέση ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών, μία (1) θέση ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και μία (1) θέση ειδικότητας Μηχανικών Περιβάλλοντος.

•Ο Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος περιλαμβάνει μία (1) θέση.

•Ο Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει μία (1) θέση.

•Ο Κλάδος ΠΕ Νομικών περιλαμβάνει μία (1) θέση.

•Ο Κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις.

•Ο Κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει συνολικά πέντε (5) θέσεις, εκ των οποίων μία (1) θέση ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, μία (1) θέση ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και τρεις (3) θέσεις ειδικότητας Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής.

•Ο Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις.

•Ο Κλάδος ΔΕ Τεχνικών περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις (4) θέσεις, εκ των οποίων μία (1) θέση ειδικότητας Χειριστών Γερανών, μια (1) θέση ειδικότητας Βοηθών Χειριστών Γερανών, μία (1) θέση ειδικότητας Ηλεκτρολόγων και μια (1) θέση ειδικότητας Υδραυλικών.

β) Τέσσερις (4) θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατανέμονται, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως ακολούθως:

•Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει συνολικά τρεις (3) θέσεις, εκ των οποίων δύο (2) θέσεις ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών και μια θέση ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

•Ο Κλάδος ΔΕ Τεχνικών περιλαμβάνει μία (1) θέση ειδικότητας Εργοδηγών Δομικών Έργων.

Οι ως άνω θέσεις, μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας. γ) Συνοπτικά οι 38 θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο-ειδικότητα είναι οι εξής:

A/A

Κατηγορία

Κλάδος – Ειδικότητα

Θέσεις

1.

ΠΕ

α. Διοικητικού – Οικονομικού

8

β. Μηχανικών Πολιτικών

5

Τοπογράφων

1

Περιβάλλοντος

1

Ηλεκτρολόγων (και Μηχανικών Υπολογιστών)

2

γ. Πληροφορικής

1

δ. Περιβάλλοντος

1

ε. Νομικών

1

2.

ΤΕ

α. Διοικητικού – Λογιστικού

4

β. Μηχανικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής

3

Μηχανολόγων

1

Ηλεκτρολόγων

1

3.

ΔΕ

α. Διοικητικών – Γραμματέων

4

β. Τεχνικών Χειριστών Γερανού

1

Εργοδηγών Δομικών Έργων

1

Βοηθών Χειριστού Γερανού

1

Ηλεκτρολόγων

1

Υδραυλικών

1

Σύνολο θέσεων

38