Ο N.5087/2024, εκτός των άλλων έχει ως βασικούς στόχους την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της αλιείας, την προστασία των θαλάσσιων πόρων, και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιέων. Ορίζονται σημαντικά μέτρα για την επίτευξη αυτών των στόχων, συμπεριλαμβανομένων των εξής κύριων σημείων:

  1. Αλιευτικές Περιοχές Μικρής Κλίμακας (ΑΠΜΚ): Θεσμοθετείται και λειτουργεί η έννοια των ΑΠΜΚ με στόχο την ενίσχυση της παράκτιας αλιείας και την προστασία των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων.
  2. Σχέδια Διαχείρισης Αλιείας: Εφαρμόζονται λεπτομερή σχέδια για τον έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αλιείας.
  3. Καθορισμός Αλιευτικών Δυνατοτήτων: Καθορίζονται όρια για την ποσότητα αλιευμάτων, βασιζόμενα στην επιστημονική γνώση και την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων.
  4. Προστασία Ευαίσθητων Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων: Εφαρμόζονται μέτρα προστασίας για θαλάσσιες περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική αξία, περιορίζοντας ή απαγορεύοντας την αλιεία.
  5. Ενίσχυση Ιχθυοπαραγωγής: Υποστηρίζεται η υδατοκαλλιέργεια για την αύξηση της παραγωγής αλιευτικών προϊόντων και την κάλυψη της ζήτησης.
  6. Βελτίωση Συνθηκών Εργασίας: Εφαρμόζονται κανόνες για την ασφάλεια και υγιεινή των αλιέων, διασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
  7. Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Στόλου: Παρέχεται υποστήριξη για την ανανέωση και εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.
  8. Προώθηση Αλιείας και Αλιευτικών Προϊόντων: Δρομολογούνται ενέργειες για την προώθηση της κατανάλωσης ψαριού και αλιευτικών προϊόντων, προκειμένου να υποστηρίξουν την ελληνική αλιεία.

Επιπλέον, ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και την ανάπτυξη της γαλάζιας ανάπτυξης.

Πηγές: