Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας–Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 θα γίνει τον Οκτώβριου του 2017.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι πλήρους φοίτησης και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) διδακτικών εξαμήνων.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» έως τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Στο Π.Μ.Σ. στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2000 € για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων είναι τμηματικός και περιγράφεται στις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα Αίτηση στη Γραμματεία για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» η οποία θα συνοδεύεται από φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία αποτελούν και τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και η έλλειψή τους
αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού:

 1. Αναγνωρισμένο δίπλωμα άρτιας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. Για τους υποψήφιους που δε διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών διαπιστώνει την επάρκεια με γραπτή εξέταση.
  7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Π.
  Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:
  8. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα.
  9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά ή και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  10. Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
  11. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών .
  12. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ
  13. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
  14. Οτιδήποτε άλλο σχετικό με το Π.Μ.Σ., που κατά την κρίση του υποψηφίου θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Νέα Κτίρια 30200 Μεσολόγγι, (τηλ. επικοινωνίας 2631058253 κ. Κωστίνη Μαρία, από 7.30-15.30, e-mail: ydad@teimes.gr).
  Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του είναι η 31/08/2017. Η επιλογή των υποψηφίων ΜΦ θα γίνει έως την 15/09/2017. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2017.

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.tay.teiwest.gr/msc/

 

Μπαταργιάς Κων/νος
Αναπλ. Καθηγητής
Δ/ντης ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»