Στη σύγκλιση της Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψης της Επιτροπής για την Αλιεία στη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα, ανακοινώθηκε σημαντική συμφωνία για την προστασία των θαλάσσιων πόρων και την αειφόρο αλιεία στην περιοχή. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, επισήμανε τη σημασία της κοινής πολιτικής και των κοινών κανόνων μεταξύ των γειτονικών κρατών στη Μεσόγειο.

Στόχος αυτών των πολιτικών είναι η ενίσχυση των κανόνων και των ελέγχων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπεραλίευση και να καταπολεμηθεί η παράνομη αλιεία. Ο κ. Αυγενάκης τόνισε ότι η κλιματική αλλαγή επιβάλλει την ανάγκη για πρόσθετες δράσεις και στρατηγικές και ότι η κλιματική κρίση επιταχύνει τα προβλήματα, καλώντας όλα τα αρμόδια μέρη να κινηθούν ταχύτερα.

Ο υπουργός επισήμανε επίσης τη σημασία της υποστήριξης της μικρής παράκτιας αλιείας και της εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Παράκτια Αλιεία, η οποία αποτελεί το 80% των αλιέων της χώρας.

Επιπλέον, ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα διασφαλίσουν την παρακολούθηση της παράνομης αλιείας και τον έλεγχο της υπεραλίευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών, τονίζοντας τη σημασία της προώθησης των καινοτομιών και της μετατροπής τους σε πρακτικές λύσεις που θα ενσωματώνονται γρήγορα στην αγορά.

Τέλος, ο κ. Αυγενάκης έθεσε το ζήτημα των λεγομένων «λεσσεψιανών μεταναστών», δηλαδή αλλόχθονων ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα, και ζήτησε ειδική μέριμνα για την αντιμετώπισή τους.

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, ο κ. Αυγενάκης βράβευσε την εταιρεία AquaDeep, που δραστηριοποιείται στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Η εταιρεία αυτή έχει επενδύσει στις νέες τεχνολογίες για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των προνυμφικών πληθυσμών, με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγής, παράλληλα με την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα περιβάλλοντα οικοσυστήματα.

Οι βραβεύσεις MedFish4Ever προωθούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα ως κινητήριες δυνάμεις της αειφορίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η συμφωνία που ανακοινώθηκε στη Μάλτα αποτελεί σημαντικό βήμα προς την προστασία των θαλάσσιων πόρων και τη διασφάλιση της αειφόρου αλιείας στη Μεσόγειο.