Απόφαση που απαγορεύει την άσκηση επαγγελματικών αλιευτικών δραστηριοτήτων για το ευρωπαϊκό χέλι (Anguilla anguilla) για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, (πρώτου τριμήνου του έτους και του διαστήματος από την 1η Αυγούστου έως την 31η Οκτωβρίου).

 

Συγκεκριμένα:

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα θαλάσσια ύδατα της Ελληνικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των υφάλμυρων υδάτων, όπως εκβολές ποταμών, παράκτιες λιμνοθάλασσες και τα μεταβατικά ύδατα, με όλες τις αλιευτικές μεθόδους, όλα τα αλιευτικά εργαλεία, με ή χωρίς τη χρήση αλιευτικού σκάφους.

Επίσης, απαγορεύεται η άσκηση επαγγελματικών αλιευτικών δραστηριοτήτων για το ευρωπαϊκό χέλι (Anguilla anguilla), είτε ως στοχευόμενο είδος είτε ως παρεμπίπτον αλίευμα, σε όλα τα στάδια της ζωής του.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει για έξι (6) μήνες συνολικά, διαιρούμενη σε δύο χρονικά διαστήματα. Το πρώτο χρονικό διάστημα εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Μαρτίου 2023, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 2023/194 της 30ης Ιανουαρίου 2023, του Συμβουλίου. Το δεύτερο χρονικό διάστημα αρχίζει από την 1η Αυγούστου 2023 και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι η απαγόρευση της ερασιτεχνικής αλιείας για το ευρωπαϊκό χέλι παραμένει σε ισχύ καθ’ όλο το έτος και σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της υπουργικής απόφασης με αριθμό 643/39462/2013 (Β’ 883).

Όσον αφορά τις κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (Α’ 221) και την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (Α’ 70), ενώ έχει τροποποιηθεί περαιτέρω από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α’ 181).

Με την εφαρμογή της παρούσης απόφασης, καταργείται η υπουργική απόφαση με αριθμό 661/110826/2019 (Β’ 2346) που αφορούσε τη λήψη περιοριστικών μέτρων για την αλιεία χελιού, σε εφαρμογή του άρθρου 42 “Χέλι στη Μεσόγειο (γεωγραφικές περιοχές 1 έως 27)” του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/124 του Συμβουλίου, που αφορούσε τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και των αποθεμάτων ιχθύων.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι λεπτομέρειες και οι περαιτέρω οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα καθοριστούν από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: FEK-2023-Tefxos B-04146-downloaded -25_06_2023