Η εκτεταμένη χρήση μολύβδου σε πυρομαχικά κυνηγιού, σκοποβολής και αλιείας εδώ και αιώνες αποτελεί μια σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 44.000 τόνοι μολύβδου διασπείρονται ετησίως από αυτές τις δραστηριότητες, με το 57% να προέρχεται από την αθλητική σκοποβολή, το 32% από το κυνήγι και το 11% από την αλιεία.

Η χρήση μολύβδινων πυρομαχικών και αλιευτικών συσκευών έχει συνδεθεί με δηλητηρίαση από μόλυβδο σε άγρια είδη, κυρίως σε πτηνά. Ο άνθρωπος εκτίθεται επίσης στο μόλυβδο μέσω της κατανάλωσης θηραμάτων που έχουν σκοτωθεί με μολύβδινα πυρομαχικά ή μέσω της κατ’ οίκον κατασκευής πυρομαχικών, βαριδιών ή ψεύτικων δολωμάτων αλιείας από μόλυβδο.

Εάν οι τρέχουσες εκλύσεις μολύβδου από αυτές τις δραστηριότητες συνεχιστούν, προβλέπεται η απελευθέρωση περίπου 876.000 τόνων μολύβδου στο περιβάλλον την επόμενη 20ετία.

Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει προτείνει την επιβολή περιορισμών στη χρήση μολύβδου σε κυνηγετικές δραστηριότητες, αθλητική σκοποβολή και αλιεία. Ο προτεινόμενος περιορισμός εκτιμάται πως θα μειώσει τις εκλύσεις μολύβδου κατά περίπου 630.000 τόνους εντός 20 ετών από την υλοποίησή του, αντιστοιχώντας σε μείωση 72% σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση.

Η υιοθέτηση του προτεινόμενου περιορισμού αποτελεί μια κρίσιμη παρέμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Είναι απαραίτητη η συνείδηση και η ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών για την υλοποίηση αυτού του μέτρου και την αντιμετώπιση του κινδύνου από το μόλυβδο.

Εκτός από τον προτεινόμενο περιορισμό, εναλλακτικές λύσεις όπως η χρήση μη τοξικών πυρομαχικών και αλιευτικών συσκευών, η προώθηση της ανακύκλωσης μολύβδου και η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους του μολύβδου μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτού του περιβαλλοντικού και υγειονομικού προβλήματος.

Πηγή: https://echa.europa.eu/