Έως τις 02-12-2016 προγραμματίζεται να διενεργηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποβολή της 13ης Τελευταίας Ενδιάμεσης Αίτησης Πληρωμής – Δήλωσης Δαπανών και ταυτοχρόνως να δοθούν τα στοιχεία των πληρωμών της Δήλωσης στην ΕΔΕΛ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδικότερα σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ η καταληκτική ημερομηνία επιλέξιμων δαπανών για την 13η Τελευταία Ενδιάμεση Αίτηση Πληρωμής – Δήλωση Δαπανών θα είναι η 18-11-2016. Προκειμένου να είναι εφικτή η δήλωση δαπανών την προκαθορισμένη ημερομηνία, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις πληρωμές, να έχουν εκδοθεί οι εντολές πληρωμής και να έχουν ολοκληρωθεί οι καταχωρήσεις στα πληροφορικά συστήματα. Συγκεκριμένα στο 13ο Τελευταίο Ενδιάμεσο Αίτημα Πληρωμής θα συμπεριληφθούν οι επιλέξιμες δαπάνες που θα περιλαμβάνονται στις εντολές πληρωμής προς τους δικαιούχους που θα εκδοθούν από το Λογιστήριο Πληρωμών Τρίτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως τις 18-11-2016 στις 15:00 μ.μ. Έως και την 18-11-2016 στις 15:00μ.μ., θα πρέπει να έχει προχωρήσει η ολοκλήρωση των καταχωρήσεων που αφορούν στην εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πράξεων του ΕΠΑΛ 2007-2013 που πραγματοποιήθηκε έως και τις 18-11-2016. Τα εγκεκριμένα πορίσματα των ελέγχων και οι ενδεχόμενοι καταλογισμοί θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣΑΑ έως τις 18-11-2016. Έως τις 18-11-2016 θα πρέπει να έχουν υπογραφεί και αποσταλεί στην Αρχή Πιστοποίησης οι αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων και να έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανακτήσεων όπου υπάρχουν εκκρεμότητες. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στην Αρχή Πιστοποίησης οι ανακτήσεις όπου υπάρχουν. Συγκεκριμένα εκκρεμείς αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης ποσών που έχουν αποσυρθεί από προηγούμενες δηλώσεις ή ποσών που πρέπει να αποσυρθούν από τη 13η Δήλωση Δαπανών θα πρέπει να ληφθούν και να κοινοποιηθούν στην Αρχή Πιστοποίησης το αργότερο έως τις 15-11-2016. Επιπλέον έως τις 15-11-2016 θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Αρχή Πιστοποίησης πράξη τροποποίησης των ποσοστών Κοινοτικής Συμμετοχής, των Τεχνικών Δελτίων και των Αποφάσεων Έγκρισης Πληρωμής ώστε να συμφωνούν με το αρ. 53 του Καν (ΕΚ) 1198/2006. Η Δ.Α/ ΕΦΔ οφείλουν να ενημερώσουν έως τις 15-11-2016 την Αρχή Πιστοποίησης για τον συμπληρωματικό κατάλογο των έργων: – με διαχωρισμό φάσεων και τον τρόπο και τα ποσά διαχωρισμού φάσεων – τα έργα προς απένταξη με Δημοσιονομική Διόρθωση – τα έργα προς απένταξη για Διαχειριστικούς λόγους (π.χ. μεταφορά έργου σε άλλο πρόγραμμα) – τυχόν έργα που παράγουν έσοδα και τα έσοδα αυτών εφόσον προγραμματίζουν να προβούν σε διοικητικές πράξεις πριν την παρούσα Δήλωση Δαπανών. Για την πραγματοποίηση της Τελευταίας Ενδιάμεσης Δήλωσης Δαπανών, ακολουθούνται τα εξής: Ολοκλήρωση καταχωρήσεων Πριν τη δημιουργία τελικού ενδιάμεσου αιτήματος πληρωμής και οπωσδήποτε έως την 18-11-2016 θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η καταχώρηση στο ΟΠΣΑΑ των στοιχείων που αφορούν τα παρακάτω: – Αιτήματα-Δηλώσεις επιστροφής δαπανών από τους δικαιούχους που έχουν πληρωθεί. – Στοιχεία παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου – Στοιχεία ελέγχων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 – Στοιχεία αποφάσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων – επιστροφών λόγω καταλογισμού Έως τις 15-11-2016 θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου – Τμήμα Εποπτείας Φορέων & Πιστοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία των δαπανών που σύμφωνα με τα αρχεία πρέπει να αποσυρθούν ή να εξαιρεθούν με σχετική αιτιολόγηση. Έως τις 18-11-2016 θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣΑΑ όλα τα έγγραφα που αφορούν το κλείσιμο των πράξεων, οι οικονομικές αναφορές προόδου, τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών (Δημόσια Έργα), τα Δελτία παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (Κρατικές Ενισχύσεις) τα τελικά τεχνικά δελτία έργων και υποέργων, όπου να εμφανίζεται ο τελικός προϋπολογισμός του έργου καθώς και ο τελικός χρηματοδοτικός πίνακας όπου εμφανίζεται ετησίως η Κοινοτική συμμετοχή της πράξης και να έχουν κοινοποιηθεί στην Αρχή Πιστοποίησης τα δελτία διαχωρισμού φάσεων όπου υπάρχουν. Επίσης έως τις 18-11-2016 θα πρέπει να έχει γίνει για κάθε πράξη η καταχώρηση των αποφάσεων ολοκλήρωσης των Πράξεων στο ΟΠΣΑΑ και η αποστολή τους στην Αρχή Πιστοποίησης. Κατάρτιση και λογιστική διενέργεια Προσωρινής Τελευταίας Ενδιάμεσης Δήλωσης Δαπανών Έως τις 25/11/2016 και μετά την ενημέρωση από πλευράς σας ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι παραπάνω ενέργειες, η Αρχή Πιστοποίησης προβαίνει στην κατάρτιση και λογιστική διενέργεια Προσωρινής Τελευταίας Ενδιάμεσης Δήλωσης Δαπανών καθώς και σε έλεγχο πιστοποίησης της τελευταίας Ενδιάμεσης Δήλωσης Δαπανών. Κατά τη διαδικασία αυτή ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες και συγκεκριμένες ενέργειες από τις υπηρεσίες . Τα στοιχεία της 13ης προσωρινής τελευταίας ενδιάμεσης δήλωσης δαπανών πρόκειται να κοινοποιηθούν στην Δ.Α./ΕΦΔ για το σύνολο των δαπανών έως τις 25/11/2016. Το Πρωτόκολλο Περιοδικής Πιστοποίησης και οι απαιτούμενοι πίνακες για τις δαπάνες του Φορέα θα παραδοθούν στην Αρχή Πιστοποίησης εντός (δύο) 2 εργάσιμων ημερών (29-11-2016) από τις ΔΑ/ΕΦΔ, από την παραλαβή των στοιχείων της τελευταίας ενδιάμεσης δήλωσης δαπανών. Σε περίπτωση που κάποιος ΕΦΔ δεν αποστείλει έγκαιρα Πρωτόκολλο Περιοδικής Πιστοποίησης και τους πίνακες των δαπανών η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ως εποπτεύουσα αρχή των ΕΦΔ θα αποστείλει ΠΠΠ και τους αντίστοιχους πίνακες για το σύνολο των δαπανών της 13 η ς τελευταίας Ενδιάμεσης Δήλωσης Δαπανών του ΕΠΑΛ 2007-2013. Όσον αφορά στη δυνατότητα του άρθ. 76, παρ. 2 του Καν(ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου, δεν συνιστάται η δήλωση οφειλόμενων στους δικαιούχους ποσών, δεδομένου ότι πλέον θα πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα για τις δαπάνες που προστίθενται στις Δηλώσεις Δαπανών. Η Αρχή Πιστοποίησης προτείνει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και τους ΕΦΔ να προβούν στις απεντάξεις πράξεων που γνωρίζουν ότι δεν θα παραμείνουν στο πρόγραμμα ΕΠΑΛ 2007-2013 και να αποστείλουν τις σχετικές αποφάσεις βάσει της διαδικασίας κλεισίματος στην Αρχή Πιστοποίησης έως τις 15/11/2016. Όσον αφορά στην είσπραξη 10% επιπλέον Κοινοτική Συμμετοχή βάσει Καν(ΕΚ) 335/2014 του Συμβουλίου, θα πρέπει να υπάρχει έως τις 01-12-2016 δεόντως αιτιολογημένο αίτημα από τον προϊστάμενο της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ το οποίο θα επισυναφθεί από την Αρχή Πιστοποίησης στο Πιστοποιητικό και στο Αίτημα Πληρωμής. Επισημαίνεται ότι οι επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στις Δηλώσεις Δαπανών είναι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι έως τις 31/12/2015. Κατά τα λοιπά ισχύει η 91622/28-06-2016 εγκύκλιος διαδικασιών κλεισίματος του ΕΠΑΛ 2007-2013, όπως τροποποιείτε και ισχύει. Σημειώνουμε, ότι η ορθή, πλήρης και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣΑΑ των στοιχείων των πληρωμών και των ελέγχων έχουν άμεση επίπτωση στις δαπάνες του κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού – πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η χρέωση καθ΄ υπέρβαση και η χρέωση μη κανονικών δαπανών επιβαρύνει αδικαιολόγητα τον κοινοτικό προϋπολογισμό και μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικές διορθώσεις, ενώ η μη χρέωση κανονικών γενομένων δαπανών μειώνει τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού

www.dikaiologitika.gr