adeia-alieias-skafi

Τεράστιες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή και αφορά (εκτός άλλων) την ερασιτεχνική αλιεία.

Σύμφωνα με το άρθρο Ν.43 επανέρχεται η ερασιτεχνική άδεια αλιείας σκάφους. Το παράλογο είναι ότι επιτρέπει το ψάρεμα σε σκάφη μήκους έως 6 μέτρα για τα φουσκωτά και 7,5 μέτρα για τα υπόλοιπα, με ανώτερη ιπποδύναμη τα 120 άλογα!

Αυτό σημαίνει ότι φουσκωτά μεγαλύτερα από 6 μέτρα ή σκάφη πολυεστερικά – ξύλινα μεγαλύτερα από 7,5 μέτρα ή σκάφη που έχουν μηχανή μεγαλύτερη από 120 hp, δεν μπορούν να ψαρέψουν!

Επίσης δίνει τη δυνατότητα στο εκάστοτε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να καθορίζει τη περίοδο άσκησης ερασιτεχνικής Αλιείας και τα είδη των αλιευμάτων για τα οποία απαγορεύεται ή περιορίζεται η αλίευση!

Το περιοδικό Boat & Fishing ξεκινά μια προσπάθεια κατάργησης του άρθρου Ν.43 που βάζει ξεκάθαρα στο στόχαστρο την ερασιτεχνική αλιεία.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ.43:

https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgos_Agrotikis_Anaptyxis_kai_Trofimon_Eyaggelos_Apostoloy_Amesi_Katargisi_ton_orion_sta_skafi_poy_mporoyn_na_psareps/?cJVYukb


Διαβάστε ΑΥΤΟΥΣΙΟ το ΑΡΘΡΟ Ν.43 του νέου σχέδιου Νόμου «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που ετοιμάζεται να ψηφιστεί στη βουλή:

Άρθρο  43

Ρυθμίσεις θεμάτων αλιευτικών δραστηριοτήτων

  1. α) Στη Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται μητρώο σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας στο οποίο καταχωρίζονται τα ερασιτεχνικά σκάφη ελληνικής σημαίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας. Στο μητρώο καταχωρίζονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του σκάφους. Για την εγγραφή στο μητρώο τα σκάφη πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

αα) Για πλαστικά ή ξύλινα σκάφη, συμβατά ή ημιταχύπλοα:

Ι. Άδεια εκτέλεσης πλόων σε ισχύ ή πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.

ΙΙ. Ανώτατο όριο ολικού μήκους τα επτά και μισό (7,5) μέτρα.

ΙΙΙ. Μέγιστη ιπποδύναμη μηχανής τους εκατόν είκοσι (120) ίππους.

ββ)  Για φουσκωτά σκάφη:

Ι. Άδεια εκτέλεσης πλόων σε ισχύ ή πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.

ΙΙ. Ανώτατο όριο ολικού μήκους τα έξι (6) μέτρα.

ΙΙΙ. Μέγιστη ιπποδύναμη μηχανής τους εκατόν είκοσι (120) ίππους.

β) Για την καταχώριση του σκάφους στο μητρώο σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας υποβάλλεται αίτηση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 της 2287/40083/7.4.2015 (Β΄ 695) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη του σκάφους. Η αίτηση συνοδεύεται και με κατάθεση ηλεκτρονικού παράβολου ύψους πενήντα (50) ευρώ για τα κωπήλατα και για μηχανοκίνητα σκάφη με ιπποδύναμη έως και είκοσι πέντε (25) ίππους. Για τις μηχανές άνω των είκοσι πέντε  (25) ίππων, το παράβολο προσαυξάνεται κατά ένα (1) ευρώ για κάθε ίππο. Το ύψος του παραβόλου αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ορίζονται ως οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο της πληρότητας των προϋποθέσεων της παραγράφου 1α΄, όπως αυτά δηλώνονται από τον αιτούντα στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα του ΟΣΠΑ, η οποία ενέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86. Οι ΔΑΟΚ πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο τουλάχιστον στο 5% του συνολικού αριθμού των αιτήσεων κατ’ έτος. Στις περιπτώσεις που τα δηλούμενα στοιχεία δεν επαληθευτούν, το σκάφος διαγράφεται άμεσα από τον κατάλογο και ο αιτών υπόκειται στις κυρώσεις της ψευδούς δήλωσης στοιχείων. Το ύψος του ποσοστού του δειγματοληπτικού ελέγχου δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανάλογα με τα ευρήματα.

γ)  Στην αίτηση της περίπτωσης β΄ που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης του σκάφους, συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία:

«α) Στοιχεία ιδιοκτήτη:

αα) Όνομα

ββ) Επώνυμο

γγ) Πατρώνυμο

δδ) Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας

εε) Αριθμός δελτίου ταυτότητας

στστ) Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

ζζ) Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

β)Στοιχεία σκάφους:

αα)Ονομασία σκάφους

ββ) Αριθμός Μητρώου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΑΜΥΕΝ)

γγ) Λιμένας νηολόγησης ή λεμβολόγησης

δδ) Αριθμός νηολογίου ή λεμβολογίου

εε) Εξωτερική σήμανση

στστ) Ολικό μήκος

ζζ) Χωρητικότητα (GT)

ηη) Ισχύς μηχανής (ίπποι)

γ) Η ημερομηνία  έναρξης και λήξης ισχύος της καταχώρισης του σκάφους στο ΟΣΠΑ.»

δ) Με την καταχώριση της αίτησης στο μητρώο σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας, ο ιδιοκτήτης του σκάφους αποκτά το δικαίωμα για άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας σε όλη την επικράτεια, εντός των εθνικών χωρικών υδάτων για ένα (1) έτος από την καταχώρηση του σκάφους στο μητρώο, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων αξιοπλοΐας και ασφάλειας του σκάφους. Μετά τη λήξη της η άδεια ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία.

ε) Οι ιδιοκτήτες σκαφών τα οποία είναι καταχωρημένα στο μητρώο σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις που ισχύουν για την ερασιτεχνική αλιεία, την επαγγελματική αλιεία, την πώληση, την εμπορία, τα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη, τις ποσότητες, τους εποχιακούς και χρονικούς περιορισμούς των απαγορεύσεων και τους λοιπούς ειδικότερους περιορισμούς. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), όπως ισχύει.

στ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την εφαρμογή των περιπτώσεων α΄ έως ε΄, καθώς και η τροποποίηση ή συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνει η αίτηση της περίπτωσης β΄.

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται  η περίοδος άσκησης της ερασιτεχνικής αλιείας και τα είδη των αλιευμάτων για τα οποία απαγορεύεται ή περιορίζεται η αλίευση.

2. Η περίπτωση β΄ της υποπαρ. 3 της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν.1650/1986 (Α΄160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  59 του ν. 4315/2014 (Α’ 269),  αντικαθίσταται περαιτέρω ως εξής:

«β) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να τίθενται όροι ή περιορισμοί στην εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιεργειών σε Καταφύγια Άγριας Ζωής και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων όπως και δρόμων επιτρέπεται, κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει.»

  1. Εφόσον υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις ότι δεν τηρείται η αλιευτική νομοθεσία ή ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες βλάπτουν τα μέτρα διαχείρισης και διατήρησης που αφορούν είδη που υπόκειται σε σχέδιο αποκατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων τους ή είδη υπό την διαχείριση των Περιφερειακών Οργανώσεων Αλιείας ή είδη που υπόκειται σε πολυετή σχέδια διαχείρισης, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα άμεσης εφαρμογής και μέχρι ετήσιας διάρκειας. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα έκτακτα μέτρα άμεσης εφαρμογής και αφορούν εκτός των άλλων αρμοδιότητες παρακολούθησης, επιθεώρησης και ελέγχου στον τομέα αλιείας καθώς και πάταξης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Τα έκτακτα μέτρα μπορούν να ανανεώνονται με όμοια απόφαση πριν τη λήξη τους.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η αναστολή αλιευτικών δραστηριοτήτων για τα είδη του πρώτου εδαφίου ή των συναφών με αυτά ειδών, καθώς και των μεταναστευτικών ειδών, η απαγόρευση της αλιείας, η απαγόρευση της εκφόρτωσης και της εμπορίας, η παρακολούθηση, ο έλεγχος της συχνότητας υποβολής δεδομένων, η επιθεώρηση κάθε εκφόρτωσης ή εμπορίας, η επικύρωση  συνοδευτικών εγγράφων, οι αρμόδιες αρχές, οι υπόχρεοι εφαρμογής των έκτακτων μέτρων και η θέσπιση διοικητικών κυρώσεων.

Παρακάτω παραθέτουμε το σχέδιο νόμου όπως έχει προεγκριθεί από τους υπουργούς που το υπογράφουν:

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9547259.pdf

Πηγή: http://www.boatfishing.gr/